Tumultes XXXV

Huile

Blanc, Bleu, Noir

Toile

190 x 190cm

20 700€

Monumental